Statuut

PERESÕBRALIK TOITLUSTUSASUTUS MÄRGIS

ÜLDOSA

1. Peresõbraliku toitlustusasutuse märgise (edaspidi Märgis) väljaandmise eesmärk on väärtustada ja tunnustada toitlustusega tegelevaid ettevõtteid, kes on astunud olulisi samme kvaliteetse külastuskogemuse pakkumiseks lastega peredele. Märgise väljaandmisega panustatakse peresõbralikuma ühiskonna kujundamisse, kus märgatakse ja väärtustatakse lastega peresid.

2. Märgise ainuomanik on Eesti Lasterikaste Perede Liit MTÜ (edaspidi Liit).

3. Peresõbraliku toitlustusasutuse märgis on kõigi õigustega kaitstud kaubamärk kaubamärgiseaduse tähenduses, mida kinnitab Eesti Patendiameti 12.03.2021.a. registreering numbriga 59489. Kaubamärk Peresõbralik kuulub Liidu omandisse ning Liidul on kaubamärgi ainuõigus. Igasugune kaubamärgi kasutamine ilma Liiduga sõlmitud kehtiva lepinguta või Liidu loata on keelatud.

4. Märgise kasutusõigus väljastatakse üheks aastaks alates Märgise kasutusõiguse andmise otsuse tegemisest.

MÄRGISE TAOTLEMINE

5. Märgise kasutusõiguse saamiseks esitab taotleja Liidu kodulehel vormikohase toitlustusasutuse kirjelduse ja kuni kolm fotot (sh. toitlustuskoha välisvaade ja fotod interjöörist), mida on Liidul õigus kasutada meediakanalites. Kandideerimise tähtaja määrab Liit.

6. Nominentide hulgas võivad olla kõik Eesti Vabariigi territooriumil vähemalt aasta aega tegutsenud toitlustusasutused, kellel puuduvad ajatamata maksuvõlad ning kes on astunud lastega peredele kvaliteetse külastuskogemuse pakkumiseks olulisi samme.

7. Peresõbraliku toitlustusasutuse märgise taotleja peab oluliseks:

7.1. panustada peresõbralikuma ühiskonna kujundamisesse – olla loov ja väärtustada lastega perekondasid, pakkuda kliendi ootustele vastavat kvaliteetset teenindust;

7.2. väärtustada koostööd – olla ühiste mõtete kandja ja eestvedaja, väärikalt esindada ja edasi kanda peresõbraliku toitlustusasutuse märgise eripära;

7.3.tervisliku ja tasakaalustatud toidu pakkumist – anda oma panus, et meie endi ja laste toidulaual oleks tervislik toit.

MÄRGISE TAOTLUSE HINDAMISKRITEERIUMID JA VALIK

8. Hindamise aluseks on Liidu kodulehel kandideerija poolt korrektselt täidetud toitlustusasutuse kirjeldus, mis koosneb küsimustikust ettevõtte olemuse kohta.

9. Kandidaatide hindamine toimub kahes osas: perekondade poolt toitlustuskoha külastusel läbi viidud eelhindamisest ning hindamiskomisjoni otsustest.

10. Kandidaatide eelhindamine toimub Liidu poolt välja valitud perekondade osalusel järgmiste kriteeriumide alusel:

10.1. toitlustuskohas on eelbroneerimise võimalus;

10.2. pere istumise korraldamine toimub sujuvalt, olemas on võimekus tekitada perele ühine laud; olenemata lapse vanusest ja suurusest tagatud turvaline istumise võimalus – beebitoolid ja istmekõrgendused; tualettruum, kus on tagatud võimalused vahetada lapsel mähkmeid;

10.3. peret teavitatakse saabumise järgselt neile potentsiaalselt olulistest võimalustest (mähkimisruum, mängutuba, mänguasjade olemasolu jms) või menüüpöördel/ infovoldikul on kergesti leitav informatsioon söögikohas olevatest võimalustest;

10.4. enne tellimuste vastuvõtmist informeeritakse perekonda toitude ooteajast, mis ületavad 20 minutit;

10.5. teenindaja suhtleb tellimust võttes ning teeninduse käigus kogu perega, sh lastega;

10.6. erinevas vanuses lastele pakutakse sobivaid tegevusvõimalusi. Lastele antavad ja/või mängutoas olevad tegelusasjad on puhtad ja terved, sh mängutoas olev sisustus;

10.7. tellitud toit serveeritakse kõikidele pereliikmetele üheaegselt. Toitlustusasutus arvestab pere soovi lastele toit kiiremini serveerida.

10.8. kuldmärgise saamist toetab asjaolu, et toitlustuskoha veebikanalitest on kergesti leitav parkimise info, lapsevankri hoiustamise võimalus, menüü, sh tervislik lastemenüü või portsjonite poolitamise ja lihtsustamise võimalus lastele

11. Märgisele kandideerival toitlustusasutusel lasub kohustus väljastada hindamisel osalevale, vähemalt kahele perekonnale, ühekordne 50%-line soodustus arvelt (välja arvatud alkohoolsed joogid). Hindamisel osaleva perekonna lõpparve väärtus võib olla maksimaalselt 150,00 eurot, mille osas lasub perel kohustus tasuda arve 50% ulatuses. Soodustuse kasutamise viisi lepib Liit kokku kandideeriva toitlustusasutusega.

12. Märgise väljastamise ja kasutusõiguse andmise otsustab Märgise komisjon. Märgise komisjoni kutsub kokku Liidu juhatus, kellel on õigus kaasata hindamisprotsessi erinevate tegevusalade eksperte. Märgise kasutamise tingimused on leitavad Peresõbraliku toitlustusasutuse koduleheküljelt.

13. Märgise väljaandmisel hinnatakse eelhindamisel osalenud perekonna külastuskogemust toitlustuskohas ning kõikidele tunnustusmärgi saamiseks nõutud kriteeriumitele vastavust. Hindamistulemuste põhjal teeb Märgise komisjon taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse.

14. Märgise komisjonil on õigus:

14.1. taotluse menetlemise käigus küsida taotlejalt selgitusi ja lisainformatsiooni taotluses esitatud andmete kohta;

14.2. külastada kandideerivaid toitlustuskohti täiendavaks hindamiseks;

14.3. teha eriotsuseid, s.h. anda välja kuldmärgis, mis on hindamiskomisjoni poolt kõrgelt hinnatud ja pööranud peresõbralikkusele eriliselt tähelepanu.

MÄRGISE VÄLJAANDMINE, TUNNUSTAMINE JA TEAVITAMINE

15. Kõiki Märgise taotlejaid teavitatakse tulemustest taotlusesse lisatud kontaktandmete vahendusel.

16. Märgise saanud ettevõtete nimekiri on avalik Märgise koduleheküljel.

17. Tunnustusauhind, mis hõlmab peresõbraliku toitlustuskoha tunnistust ja meenet, antakse üle kord aastas pidulikul sündmusel.

18. Tunnustatud ettevõtted saavad õiguse märgise piiramatuks kasutuseks oma veebikanalites ja platvormidel.